Viktor Carlberg

Advokat Viktor Carlberg är specialist gällande ekonomisk brottslighet, brottmål och arbete mot oegentligheter inom eller mot företag.

Carlberg grundade Advokatfirman Två Lejon tillsammans med advokat David Hall.

Carlberg har bakgrund inom åklagarväsendet där han arbetade som senior åklagare med inriktningen grova brott. Arbetet innefattade i huvudsak mål avseende organiserad brottslighet, narkotikahandel med internationella förgreningar, grova rån och mord.  I tjänsten arbetade Carlberg även i stab tillsammans med polisen angående särskilda händelser såsom statsbesök och demonstrationer med bedömd särskild risk samt jourtjänstgöring avseende större evenemang.

Carlberg har som advokat agerat försvarare i flera större och komplicerade mål. Carlberg agerar rådgivare åt företag och privatpersoner som är eller kan komma att bli utsatta för oegentligheter. I denna egenskap biträder även Carlberg vid genomlysningar av företag och avtal t.ex. gällande förvärv för att minimera risken för att omständigheter av betydelse inte upptäcks.

Rättsfall

Balkongmålet – NJA 2015 s. 702 – Högsta domstolen prövade grunderna för bevisvärdering i brottmål, värdet av ändrade utsagor och straffmätning avseende försök till mord.

Laserpekaren II- NJA 2017 s. 157- – Högsta domstolen prövade om det är förenligt med legalitetsprincipen att i en straffbestämmelse hänvisa till en standard som inte är tillgänglig för var och en. I förevarande fall fann Högsta domstolen att lagstiftningen stred mot legalitetsprincipen med ansvarsfrihet som följd.

Kontaktuppgifter

Mobil: 070-954 02 00
E-mail: carlberg@2lejon.se