Allmänna villkor avseende Advokatfirman Två Lejon KB (Två Lejon)

1. Ersättningar

Två Lejon debiterar skälig ersättning för varje utfört uppdrag i enlighet med Sveriges Advokatsamfunds etiska regler. Vid beräkningen av vad som är skälig ersättning har den tid som lagts ned i ärendet väsentlig betydelse. Två Lejon debiterar efter löpande räkning per påbörjad femtonminutersperiod. På begäran kan en specificerad arbetsredogörelse lämnas. Två Lejon har möjlighet att avtala med klienten om timarvode som överskrider det timarvode som försäkringsbolag ersätter. Klient skall då betala mellanskillnaden mellan vad försäkringsbolaget ersätter och vad arvodet uppgår till.

För fall att annat arvode inte avtalats och det inte är fråga om förordnanden lämnade av domstol är normal utgångspunkt för arvodesberäkning 3 000 kronor exklusive mervärdesskatt per timma.

2. Fakturering

Fakturering sker löpande. Faktura förfaller till betalning senast tjugo dagar efter fakturadatum. Vid utebliven betalning kan fakturan överlämnas indrivning. Anstånd med betalning eller betalningsplan medges endast i ömmande fall.

Om rättsskydd genom försäkringsbolag föreligger äger Två Lejon rätt att fakturera halvårsvis, oavsett om försäkringsbolag medger à conto-avräkning eller ej. Klient svarar fullt ut för Två Lejons ersättningsanspråk om aktuellt försäkringsbolag har invändningar avseende ersättningsanspråk.

Utlägg som Två Lejon gör för klients räkning faktureras omgående. Större utlägg, till exempel för besiktning eller andra sakkunnigutlåtanden, görs endast om klienten förskottsvis betalar in ett belopp motsvarande beräknad kostnad.

3. Förskott

Två Lejon förbehåller sig rätten att begära in förskott både i nya och pågående ärenden. Två Lejon förbehåller sig rätten att ej påbörja arbete, eller att avvakta med vidare åtgärder, till dess att begärt förskott inbetalats.

4. Frånträdande av uppdrag

Vid utebliven betalning av förfallna fakturor förbehåller sig Advokatbyrån rätten att antingen avvakta med att utföra uppdraget eller att frånträda uppdraget i sin helhet.

5. Identifiering av parter, penningtvätt med mera

Med hänsyn till lagstiftning rörande penningtvätt med mera har Två Lejon rapporteringsskyldighet rörande vissa transaktioner avseende klientmedel etcetera. Vi förbehåller oss rätten att begära legitimation och kompletterande information rörande samtliga parter som är inblandade i transaktioner som Två Lejon biträder.

6. Ansvarsbegränsning

Två Lejon friskriver sig från ansvar för utfört uppdrag enligt följande.

Två Lejon ansvarar för skada som klient lidit endast om skadan vållats av Två Lejon genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande.

Vid beräkning av skada utges ej ersättning för utebliven vinst, omsättningsminskning, uteblivet eller missat affärsavtal, förlust avseende goodwill eller liknande; ej heller för ersättningsanspråk som klient kan drabbas av till följd av skada som drabbat tredje man.

Ansvaret är alltid begränsat till det belopp som Två Lejons försäkringsbolag betalar ut om Två Lejons ansvarsförsäkring är tagen i anspråk.

7. Lagändring

Två Lejon har inget ansvar för effekten av lagändringar eller ändring av praxis som sker efter det att råd eller biträde lämnats till klient.

8. Tvister

Tvist med anledning av uppdragsavtalet skall avgöras av allmän domstol.

9. Konsumenttvist

Den konsument som hamnar i tvist med sin advokat kan med hjälp av Konsumenttvistnämnden få snabb hjälp med att lösa tvisten. En advokat är skyldig att medverka i nämndens prövning och följa nämndens beslut.

Läs mer: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.