Vad får polisen göra?

Får polisen göra en kroppsvisitation utan misstanke om brott?

Nej, polisen får i regel inte kroppsvisitera någon utan misstanke om brott.

Med kroppsvisitation avses en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig. Även undersökning av väskor, paket eller andra föremål som någon har med sig inbegrips. 

Polisen får som huvudregel genomföra en kroppsvisitation på den som skäligen kan misstänkas för brott som kan ge fängelse, om syftet är att exempelvis leta efter föremål som kan tas i beslag. Det kan till exempel handla om narkotika, stöldgods eller liknande.

För att det ska föreligga skälig misstanke krävs att det finns konkreta, objektivt underbyggda omständigheter som med viss styrka talar för att den misstänkte är skyldig till brottet som misstanken avser. Det är inte tillräckligt att någon exempelvis uppträder nervöst eller uppehåller sig på en plats där viss typ av brottslighet brukar förekomma. Skälig misstanke får inte heller baseras på etnicitet eller grupptillhörighet. 

Polisen får även kroppsvisitera personer i vissa andra fall. Ta kontakt med Advokatfirman Två Lejon om du är misstänkt eller tror dig vara misstänkt för brott och har några frågor.

Får polisen göra en kroppsbesiktning utan att något brott har begåtts?

Nej polisen får inte göra en kroppsbesiktning utan att något brott har begåtts.

Med kroppsbesiktning avses undersökning av människokroppens yttre och inre samt att prov tas från människokroppen och undersöks. 

Polisen får som huvudregel genomföra en kroppsbesiktning på den som skäligen kan misstänkas för brott som kan ge fängelse, om syftet är att exempelvis leta efter föremål som kan tas i beslag eller för att ta reda på omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet. Kroppsbesiktning genom tagande av salivprov (så kallad ”topsning”) får göras på den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa, om syftet är att göra en dna-analys av provet. 

För att det ska föreligga skälig misstanke krävs att det finns konkreta, objektivt underbyggda omständigheter som med viss styrka talar för att den misstänkte är skyldig till brottet som misstanken avser. Det är inte tillräckligt att någon exempelvis uppträder nervöst eller uppehåller sig på en plats där viss typ av brottslighet brukar förekomma. Skälig misstanke får inte heller baseras på etnicitet eller grupptillhörighet. 

En kroppsbesiktning får inte utföras så att den som undersöks riskerar framtida ohälsa eller skada.

Polisen får även göra en kroppsbesiktning i vissa andra fall. Ta kontakt med Advokatfirman Två Lejon om du är misstänkt eller tror dig vara misstänkt för brott och har några frågor.

Får polisen göra en husrannsakan?

Polisen kan genomföra en husrannsakan i flera olika syften. Det kan exempelvis handla om att leta efter föremål (så kallad reell husrannsakan) eller efter personer (så kallad personell husrannsakan).

Reell husrannsakan

Polisen får som huvudregel genomföra en reell husrannsakan om det finns anledning att anta att brott som kan ge fängelse har begåtts. Syftet med en reell husrannsakan ska exempelvis vara att leta efter föremål som kan tas i beslag eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredningen av brottet. 

Reell husrannsakan får enligt 28 kap 1 § Rättegångsbalken ske i:

  1. Hus (t.ex. bostadshus, uthusbyggnader, fabriker och magasin)
  2. Rum (t.ex. bostadsrum, kontorsrum, lagerlokaler och husvagnar)
  3. Slutet förvaringsställe (t.ex. bankfack, stängda bilar och stängda väskor)

Utgångspunkten är att en reell husrannsakan får ske hos den som skäligen kan misstänkas för brottet. Husrannsakan får även företas hos annan om brottet har begåtts hos denne eller om den misstänkte har gripits där, samt i vissa andra fall.

Det är viktigt att känna till att reglerna om reell husrannsakan gäller även om det är fråga om ett hus, ett rum eller en bil som är olåst. Bara för att exempelvis en bil är olåst eller ett hus står öppet får polisen i regel alltså inte bereda sig tillträde utan ett förgående beslut om husrannsakan. I samband med att en husrannsakan genomförs behöver polisen däremot inte visa upp några papper likt förfarandet i USA. 

Personell husrannsakan

Om polisen letar efter en person som ska gripas, anhållas eller häktas, hämtas till förhör eller till inställelse vid rätten eller underkastas kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får en personell husrannsakan genomföras hos den som åtgärden avser. En personell husrannsakan får också göras hos någon annan om det finns synnerlig anledning att anta att den sökte uppehåller sig där.

Ett beslut om husrannsakan oavsett typ får bara fattas om åtgärden är proportionerlig. Det innebär förenklat att skälet till att husrannsakan genomförs måste vara tillräckligt starkt i förhållande till det intrång eller men som åtgärden innebär för den enskilde. När en husrannsakan genomförs får inte större skada eller olägenhet ske än vad som är oundgängligen nödvändigt.

Det finns vissa ytterligare fall då polis får genomföra en husrannsakan. Ta kontakt med Advokatfirman Två Lejon om du är misstänkt eller tror dig vara misstänkt för brott och har några frågor.

Får polisen beslagta min mobiltelefon?

Polisen får enligt 27 kap 1 § Rättegångsbalken bland annat beslagta saker som skäligen kan antas ha betydelse för utredningen om brott eller vara avhänt någon genom brott.

En förutsättning är dock att åtgärden är proportionerlig.

Rätten att ta något i beslag ger dock inte polisen befogenhet att företa åtgärder för att leta efter föremål. Om din mobiltelefon exempelvis ligger i din bostad får polisen alltså inte utan vidare gå in och leta efter den, även om den i och för sig får tas i beslag. Om du inte lämnar ut telefonen frivilligt måste polisen i så fall utverka ett beslut om husrannsakan(hyperlänk till avsnittet om husrannsakan). Samma sak gäller om du bär telefonen på dig, men inte vill lämna över den frivilligt. Då måste förutsättningarna för att få genomföra en kroppsvisitation (hyperlänk till avsnittet om kroppsvisitation)vara uppfyllda.

Får polisen stoppa vilket fordon som helst?

Nej, för att polisen ska få stoppa ett fordon krävs som huvudregel att någon av följande förutsättningar i 22 § Polislagen är uppfyllda. 

  1. Det finns anledning att anta att någon som färdas i fordonet har gjort sig skyldig till brott,
  2. Det av någon annan anledning behövs för att med laga stöd ingripa mot någon som färdas i fordonet, genom att beröva honom friheten, på annat sätt inskränka hans rörelsefrihet eller underkasta honom kroppsvisitation eller kroppsbesiktning,
  3. Det behövs för att med laga stöd genomföra husrannsakan i fordonet eller
  4. Det behövs för att reglera trafiken eller för att kontrollera fordon eller förare eller fordons last enligt vad som är särskilt föreskrivet.

För att polisen ska få stoppa ett fordon med stöd av punkten 1 måste det finnas en konkret brottsmisstanke. Polisen får alltså inte stoppa en bil i rent spaningssyfte. Polisen får inte heller stoppa fordon på grund av etnisk profilering.

Får polisen kräva att du legitimerar dig?

Du har ingen allmän skyldighet att legitimera dig eller uppge ditt personnummer på uppmaning av polis. Det finns dock situationer där polisen kan kräva att du visar en identitetshandling, exempelvis om du kör ett fordon som kräver viss behörighet. 

Polis kan även gripa en person som på sannolika skäl kan misstänkas för brott, om personen vägrar att uppge sitt namn eller om det finns anledning att anta att hans uppgifter om detta är osanna.

Om det finns särskild anledning att anta att en okänd person som anträffas av polis är efterspanad eller efterlyst och med stöd av lag skall berövas friheten vid anträffandet, får han omhändertas för identifiering, om han vägrar att lämna uppgift om sin identitet eller det finns anledning att anta att hans uppgift om denna är oriktig. Kravet på ”särskild anledning att anta” innebär att den polis som fattar beslut om ett omhändertagande i ett sådant fall ska kunna redovisa ett konkret skäl för sin misstanke.