Vilket straff kan jag få?

Vilket straff kan jag få?

En av de vanligaste frågorna man får som advokat är vilket straff den som är misstänkt riskerar att få. Det finns flera olika påföljder som den som döms för brott kan dömas till. Påföljderna kan vidare kombineras på olika sätt. Påföljdssystemet är komplicerat i vissa delar och kan för en ovan person vara svårt att helt greppa. Om du är klient hos oss på Advokatfirman Två Lejon kommer vi noggrant att gå igenom vilken påföljd du riskerar, vad den påföljden innebär och hur den verkställs, alltså avtjänas. Nedan följer en mycket kortfattad och förenklad bild av de påföljder som finns.
Har du några funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Böter

Det finns två olika former av böter, penningböter och dagsböter. Penningböter bestäms till ett fast belopp, som huvudregel lägst 200 kronor och högst 4 000 kronor. Om påföljden är dagsböter bestäms antalet böter utifrån hur allvarligt brottet är. Det lägsta antalet är 30 dagsböter och det högsta antalet är 150 dagsböter. Vidare bestäms ett belopp som varje bot är värd. Det beloppet bestäms utifrån den tilltalades ekonomiska förhållanden. Det lägsta värdet som varje bot kan ha är 50 kronor och det högsta värdet som varje bot kan ha är 1 000 kronor. 

Villkorlig dom

Villkorlig dom innebär en prövotid på två år. Under dessa år sker inte någon övervakning och personen som har den villkorliga domen märker inte av den. Om den dömde däremot skulle begå ett nytt brott under prövotiden kan den villkorliga domen omvandlas till ett annat straff. En villkorlig dom förenas som huvudregel med böter eller samhällstjänst. 

Skyddstillsyn

Den som döms till skyddstillsyn har en prövotid på tre år och står under övervakning av frivården under i vart fall det första året. Skyddstillsyn kommer ofta i fråga då det kan antas att en sådan påföljd kan hjälpa den dömde att avhålla sig från fortsatt brottslighet. En skyddstillsyn kan förenas med olika typer av föreskrifter. En skyddstillsyn kan vidare kombineras med exempelvis samhällstjänst eller böter. 

I vissa situationer kan den tilltalade dömas att genomgå behandling. Det kan vara aktuellt i exempelvis narkotikamål där den tilltalade medger att han eller hon har ett narkotikaberoende och dessutom säger att han eller hon är villig och motiverad att genomgå behandling för att bli drogfri. En sådan påföljd heter skyddstillsyn med särskild behandlingsplan eller i mer vardagligt tal kontraktsvård. 

Samhällstjänst

Samhällstjänst innebär att domstolen bestämmer ett antal timmar som den dömde ska arbeta oavlönat. Antalet timmar beror på hur allvarligt brottet som den tilltalade döms för är. Det är frivården som kontrollerar det praktiska genomförandet av samhällstjänsten. Timmarna ska utföras på fritiden i exempelvis en ideell organisation eller förening. En förutsättning för att samhällstjänst ska komma i fråga är att den tilltalade samtycker till att utföra sådan tjänst. Det innebär inte att den tilltalade erkänner brottet utan endast att denne accepterar att utföra samhällstjänst som ett alternativ till fängelse om han eller hon döms. 

Fängelse

Ett fängelsestraff bestäms som minst till fängelse i 14 dagar och som mest till fängelse på livstid. Vanligtvis avtjänar man två tredjedelar av fängelsestraffet på anstalt innan man blir villkorligt frigiven. Om man missköter sig under verkställigheten kan den villkorliga frigivningen dock skjutas upp. Den som har dömts till fängelse får ett brev av kriminalvården med information om när man ska börja avtjäna sitt straff och till vilken anställt man ska åka dagen då straffet ska börja avtjänas. 

För ungdomar under 21 år finns det särskilda ungdomspåföljder:

Ungdomstjänst

Ungdomstjänst påminner mycket om samhällstjänst. Den dömde döms att arbeta oavlönat för exempelvis en förening eller ideell organisation. Därutöver ska den unge typiskt sett delta i samtal och studiebesök. 

Ungdomsvård

Om den unge har ett särskilt vårdbehov kan han eller hon dömas till ungdomsvård. Så kan exempelvis vara fallet om den unge har ett missbruk av narkotika. I ett sådant fall kan vården innebära att den unge ska gå och prata med någon på exempelvis en beroendemottagning och lämna urinprover. För att ungdomsvård ska kunna dömas ut behöver den unge och hans eller hennes vårdnadshavare samtycka till vården. 

Ungdomsövervakning

En dom på ungdomsövervakning innebär att den dömde ska följa en individuellt upprättad plan. I planen kan det finnas villkor kring att den unge ska vara hemma på kvällar och helger. Det kan även finnas villkor om kontakter med personer på frivården. 

Sluten ungdomsvård

Det är väldigt sällsynt att en person under 18 år döms till fängelse. Om en person under 18 år gör sig skyldig till ett allvarligt brott kan påföljden istället för fängelse bestämmas till sluten ungdomsvård. Vårdtiden bestäms utifrån hur allvarligt brottet är. Den lägsta tid som kan utdömas är 14 dagar och den längsta tiden är fyra år. Den som döms till sluten ungdomsvård är inlåst under vårdtiden. 

Kan jag få fotboja?

Under vissa förutsättningar kan den som dömts för brott få fotboja istället för att avtjäna sitt fängelsestraff på anstalt. Det är Kriminalvården som beslutar om fotboja kan komma ifråga.