Rättsprocessen

Hur går en rättsprocess till?

Vi på Advokatfirman Två Lejon är specialister på brottmål. Tillsammans har vi mycket stor erfarenhet av att uppträda som försvarare och målsägandebiträde under rättegångar. Vi har företrätt personer i mål rörande allt från mord till grova narkotikabrott till komplicerad ekonomisk brottslighet. Vi har vidare mycket stor erfarenhet av att företräda unga personer som antingen blivit misstänkta eller utsatta för brott. I bästa fall har du som blivit kallad till en rättegång redan en advokat som företräder dig, som kan se till att du är förberedd och som har förklarat vad som kommer att hända. Om du inte har det eller om du är missnöjd med den advokat du har är du välkommen att kontakta oss på Advokatfirman Två Lejon. Rättssalen är vår hemmaplan. Gå inte dit ensam. Gå dit med någon som du litar på, som du vet kommer att göra allt för din sak. Gå dit tillsammans med en av oss på Advokatfirman Två Lejon. 

Hur går en rättegång till?

Nedan följer en förenklad beskrivning av hur rättegången i tingsrätten går till. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Advokatfirman Två Lejon. 

När förundersökningen är klar fattar åklagaren beslut om han eller hon ska väcka åtal eller inte. Om åklagaren beslutar sig för att väcka åtal skickar han eller hon in en stämningsansökan till tingsrätten som därefter bokar tid för huvudförhandling i målet. En huvudförhandling kallas i dagligt tal för en rättegång. 

Till rättegången kallas flera olika personer, bland annat den tilltalade (det vill säga den misstänkte) och hans eller hennes försvarare. Beroende på vad målet gäller, hur många personer målet rör och hur mycket bevisning som ska gås igenom under huvudförhandlingen kan denna variera väldigt mycket i längd. En kortare förhandling rörande exempelvis ett ringa narkotikabrott kan ta så kort tid som 15 minuter. En längre förhandling rörande exempelvis grova penningtvättsbrott eller grova våldsbrott kan pågå i flera månader.

Om den tilltalade är häktad när det är dags för huvudförhandling kommer kriminalvården att transportera honom eller henne till den tingsrätt där huvudförhandlingen ska hållas. På tingsrätterna finns ofta särskilda avdelningar med små celler där häktade personer får sitta inlåsta innan förhandlingen börjar och i pauserna under förhandlingen. Försvarsadvokaten har möjlighet att besöka klienten i cellen innan förhandlingen börjar och också följa med dit under pauserna. 

Vi på Advokatfirman Två Lejon strävar efter att vara tillsammans med våra klienter så mycket som möjligt inför och under en huvudförhandling. Detta oavsett om klienten är häktad eller på fri fot. Alla förberedelser, genomgångar och diskussioner ska såklart vara färdiga i god tid innan förhandlingen börjar, men ibland kan det uppstå saker som behöver gås igenom med kort varsel. Dessutom tror vi på Advokatfirman Två Lejon att det skapar trygghet för klienten att veta att advokaten kommer att finnas med som ett stöd inte bara under själva förhandlingen utan även inför den och under pauser. 

Om den tilltalade inte är häktad när det är dags för huvudförhandling åker han eller hon helt enkelt på egen hand till den tingsrätt där huvudförhandlingen ska hållas. De flesta tingsrätter har en säkerhetskontroll för besökare. Den ser ut ungefär som säkerhetskontrollen på en flygplats. Vi på Advokatfirman Två Lejon är alltid på plats på tingsrätten i god tid för att möta upp våra klienter. Vi vill att våra klienter ska känna sig så trygga som möjligt i den pressade situation det innebär att vara tilltalad eller målsägande i ett brottmål. 

Vem är med på en rättegång?

När det är dags för huvudförhandling ropar tingsrätten på målet. Parterna går då in i salen och den tilltalade sätter sig bredvid sin försvarare. Mitt emot, på andra sidan rummet, sitter åklagaren, målsäganden och målsägandebiträdet. Längst fram sitter rätten. Huvudförhandlingen börjar med att ordföranden hälsar alla välkomna, presenterar rätten och kontrollerar närvaron. De som typiskt sett är närvarande vid en huvudförhandling är: 

Den tilltalade – den person som är misstänkt för att ha begått brottet eller brotten. I ett mål kan det finnas en eller flera tilltalade. 

Försvarsadvokaten – den advokat som försvarar den tilltalade. I mål med flera tilltalade finns det flera försvarare.

Åklagaren – den person som för statens talan.

Målsäganden  den person eller de personer som påstås ha blivit utsatta för brott.

Målsägandebiträdet – den advokat eller biträdande jurist som företräder målsäganden.

Rätten  de personer som ska döma i målet. I tingsrätten består rätten oftast av fyra personer, en juristdomare och tre nämndemän. Utöver det finns en protokollförare (ofta en tingsnotarie) som för protokoll och sköter tekniken under förhandlingen. I vissa typer av mål kan rätten bestå av endast en domare.   

Vittne – en person som ska höras om en händelse, om personer eller om något annat som åklagaren, målsäganden eller den tilltalade tycker är viktigt i målet. Ett vittne får som huvudregel inte vara med i rättssalen från början utan ropas in först när det är dags för vittnesförhöret. Så är det för att vittnet inte ska påverkas av det som sagts under förhandlingen innan vittnesförhöret äger rum. 

Utöver dessa personer kan även bland annat sakkunniga och tolkar vara med under huvudförhandlingen. 

Som huvudregel är en huvudförhandling offentlig vilket innebär att det kan finnas åhörare på plats. Det är alltså tillåtet för exempelvis en anhörig eller en kompis att följa med som stöd på en rättegång. De som är åhörare får inte lägga sig i vad som sägs under förhandlingen. De får inte heller använda sina mobiltelefoner i rättssalen utan ska passivt och tyst sitta och lyssna på vad som sägs. I vissa fall kan domstolen bestämma att bara vissa personer får närvara. Det kallas för att rättegången hålls bakom stängda dörrar. Det kan exempelvis ske om rättegången avser mycket känsliga saker, till exempel sexualbrott.

Yrkande och inställning

Efter att ordföranden kontrollerat närvaron och berättat kort om hur förhandlingen kommer att gå till lämnas ordet till åklagaren som får framställa sitt eller sina yrkanden, det vill säga läsa upp vilket eller vilka brott som han eller hon menar att den tilltalade ska dömas för. Det kan till exempel låta på följande vis. 

”Det yrkas ansvar för ringa narkotikabrott enligt följande. XX har olovligen använt cannabis, som är narkotika. Det hände den 12 oktober eller någon tid dessförinnan på Birger Jarlsgatan, Stockholm stad. XX begick gärningen med uppsåt”. 

Om det finns en målsägande i målet, till exempel om målet handlar om misshandel, får denne därefter framställa sitt skadeståndsanspråk om något sådant finns. Det görs oftast antingen genom åklagaren eller genom ett målsägandebiträde. Om du har blivit utsatt för brott rekommenderar vi dig att begära att få ett målsägandebiträde förordnat för dig. Vi på Advokatfirman Två Lejon har mycket stor erfarenhet av att företräda personer som blivit utsatta för brott. Du kan läsa mer om målsägandebiträdets roll här.

När både åklagaren och målsäganden framställt sina respektive yrkanden är det dags för den tilltalade att avge inställning. Om den tilltalade har en försvarare med sig är det han eller hon som gör det åt den tilltalade. Inställningen kan vara kort, i stil med XX erkänner brott eller XX förnekar brott men den kan också vara något längre, till exempel XX förnekar brott på grund av bristande uppsåt, han har inte fått i sig aktuell cannabis avsiktligt. 

Sakframställan

När yrkanden och inställningar är avklarade lämnas ordet till åklagaren som får utveckla talan och presentera de bevis som inte är förhör. Det kan till exempel vara fotografier av skador, uppspelningar av avlyssnade samtal eller övervakningsfilmer, genomgång av meddelanden mellan personer och en mängd andra saker som åklagaren menar är av betydelse i målet. Under den senaste tiden har det skrivits mycket om material från EncroChat. Det är under denna del av förhandlingen som åklagaren (i mål där det finns material från EncroChat) läser upp meddelanden och presenterar bevisning kring vilken person som döljer sig bakom vilket användarnamn, exempelvis med stöd av mastuppkopplingar. När åklagaren presenterat sin bevisning på detta sätt har målsäganden och den tilltalade möjlighet att göra det motsvarande. För försvarets del kan det vara egen bevisning som presenteras men det kan också vara omständigheter i åklagarens bevisning som ska lyftas fram eller belysas på ett annat sätt än åklagaren gjort. Vi på Advokatfirman Två Lejon har stor erfarenhet av att vidta egna utredningsåtgärder. Vi nöjer oss inte förrän det lyfts på varje sten och alla omständigheter som skulle kunna tala till klientens fördel förts fram. 

Förhör

Efter att den skriftliga bevisningen är presenterad är det dags för förhör, först med de inblandade parterna och därefter med eventuella vittnen. Det är viktigt att känna till att domstolen inte har läst vad personer har sagt till polisen under förundersökningen vilket innebär att det som har berättats i polisförhör måste berättas igen. Domstolen dömer bara utifrån vad som sägs under själva huvudförhandlingen. 

Om det finns en målsägande i målet hörs denna först. Förhören går förenklat till så att åklagaren får inleda med att ställa frågor, därefter får målsägandebiträdet ställa frågor och till sist är det försvarsadvokatens tur. Även domstolen har möjlighet att ställa frågor. Efter förhöret med målsäganden är det förhör med den tilltalade och därefter med eventuella vittnen. Förhören kan ofta vara en mycket viktig del av bevisningen i ett mål. Vissa mål består i princip bara av vad personer berättar om det inträffade. Att hålla bra förhör är en svår konst och det är därför viktigt att välja försvarare med omsorg. Vi på Advokatfirman Två Lejon har tillsammans mycket stor erfarenhet av att uppträda som försvarare i brottmål och därmed även mycket stor erfarenhet av att hålla förhör. Med oss bredvid dig kan du känna dig säker på att ingenting lämnas åt slumpen. Vi lägger stor vikt vid att kunna materialet ingående. Vi strävar också ständigt efter att fördjupa oss och bli ännu bättre, vi håller oss uppdaterade kring ny praxis och vi nöjer oss aldrig med någonting annat än bästa möjliga förberedelser. Allt för att du som klient ska få bästa möjliga hjälp. 

Varför filmas förhören i tingsrätt?

Förhören i tingsrätten spelas in med ljud och bild. Om domen överklagas till hovrätten spelas förhören upp där. Det betyder att målsäganden eller ett vittne vanligtvis inte behöver komma till hovrätten för att berätta på nytt. Om du har frågor om hur huvudförhandlingen i hovrätten går till är du välkommen att höra av dig till oss på Advokatfirman Två Lejon så berättar vi mer.  

Får man ersättning för att vittna?

Målsäganden och vittnen kan ha rätt till ersättning för bland annat resekostnader och inkomstförlust. Om det är åklagaren som åberopat förhören med vittnena är det staten som betalar eventuella kostnader. Om det är den tilltalade som åberopat förhören är det den tilltalade som ska betala. Om den tilltalade blir frikänd kan han eller hon ha rätt till ersättning för vissa kostnader. 

Personalia

När både den skriftliga och den muntliga bevisningen gåtts igenom är målet genomgånget i sak. Domstolen övergår då till den tilltalades personliga förhållanden och går igenom saker som familjeförhållanden, sysselsättning, ekonomi och eventuella missbruk. Ofta har den tilltalade träffat eller i vart fall samtalat med frivården inför förhandlingen. Frivården har då skrivit ett yttrande som utgör grunden för genomgången av de personliga förhållandena.  

Domstolen tittar också på ett utdrag ur belastningsregistret för att se om den tilltalade dömts för brott tidigare och i sådant fall när, för vilket brott, vad påföljden blev och om påföljden är helt verkställd. 

Genomgången av de personliga förhållandena är viktig för att domstolen ska kunna bestämma vilket straff den tilltalade ska få om han eller hon döms för brottet. I denna del gås det därför även igenom om den tilltalade är lämplig för samhällstjänst och om den tilltalade samtycker till att utföra samhällstjänst. Att man samtycker till samhällstjänst betyder inte att man erkänner brottet utan att man går med på att göra samhällstjänst som ett alternativ till fängelse för det fall man döms. 

Plädering

Efter att den tilltalades personliga förhållanden gåtts igenom får parterna tillfälle att slutföra sin respektive talan. Det brukar kallas att plädera. Åklagaren får inleda med att redogöra för vad han eller hon tycker är bevisat i målet och varför. Efter åklagaren har målsägandebiträdet möjlighet att göra samma sak och slutligen är det försvararens tur att lyfta fram omständigheter som talar till den tilltalades fördel. Vi på Två Lejon sätter stolthet i att alltid vara extremt noggrant förberedda när det är dags att plädera. Enligt oss ska en plädering både innehålla argument kring hur rätten ska värdera de bevis som finns i målet och varför samt argument kring rättsfrågor och hur andra domstolar dömt i liknande fall. Det kräver hårt arbete och noggranna förberedelser men när det står mycket på spel finns inga genvägar. 

När rättegången är klar

När förhandlingen är klar får alla lämna salen. Rätten överlägger och diskuterar hur de ska döma i målet. Ibland kan rätten berätta vad det blir för dom direkt efter överläggningen, det kallas att rätten avkunnar dom. Vanligtvis meddelas dock domen en eller två veckor efter rättegången. Den skickas då till parterna med post eller e-post. 

Om en part inte är nöjd med en dom kan man överklaga domen till hovrätten. I vissa fall kan det krävas prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva målet. Hovrättens dom kan i sin tur överklagas till Högsta domstolen, där det alltid krävs prövningstillstånd.