Arbetsrätt

Information om arbetsrätt

Det som kallas arbetsrätt är den del av juridiken som handlar om de lagregler som finns i arbetslivet. Även om vi i Sverige inte har en lagstadgad minimilön finns det flera lagar om de spelregler som finns på arbetsmarknaden. Arbetsrätten finns i huvudsak som ett skydd för att tillförsäkra arbetstagare deras rättigheter gentemot arbetsgivaren. Det finns dock även lagar som innehåller skyldigheter för arbetstagare samt ger rättigheter till arbetsgivare. Arbetsrätten aktualiseras oftast om det har uppstått något problem på jobbet, då kan det uppkomma en tvist. Har du några som helst funderingar, tveka inte att kontakta oss.

Vad händer om man blir av med jobbet?

När man talar om att någon förlorat sitt arbete kan det antingen handla om att arbetsgivaren har sagt upp eller avskedat den anställde. 

Uppsägning

En anställning kan upphöra av flera skäl. Det kan vara så att arbetstagaren själv väljer att säga upp sig av olika anledningar. En arbetsgivare kan också avsluta en arbetstagares anställning genom att säga upp eller avskeda den anställde. För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en arbetstagare krävs att uppsägningen är sakligt grundad. Om man begär det är arbetsgivaren skyldig att uppge de omständigheter som åberopas som grund för uppsägningen. Man har även rätt att få detta skriftligt. En uppsägning är aldrig sakligt grundad om inte arbetsgivaren först har uppfyllt sin omplaceringsskyldighet, vilket innebär att arbetsgivaren innan uppsägning ska försöka bereda den anställde annat arbete hos sig. Arbetsgivaren måste alltså utreda om det finns möjlighet att undvika uppsägning genom att arbetstagaren omplaceras till en annan tjänst eller att arbetet på annat sätt kan anpassas till arbetstagaren. Först när detta utretts och det visat sig att det inte går att omplacera den anställde har arbetsgivaren laglig grund att säga upp den anställde.

De vanligaste skälen för uppsägning som brukar anges är arbetsbrist eller personliga skäl. En uppsägning måste grunda sig på tillräckligt starka skäl för att vara sakligt grundad. Vad gäller uppsägning på grund av personliga skäl måste arbetsgivaren kunna visa att påstådda överträdelser har inträffat och att överträdelserna tillsammans är tillräckligt starka för att motivera en uppsägning. Även när någon blivit uppsagd på grund av arbetsbrist ska uppsägningen vara sakligt grundad, till exempel vara motiverad av ett organisatoriskt behov och inte av någon annan orsak. 

Om en uppsägning inte är sakligt grundad kan uppsägningen bli ogiltigförklarad. Om man som anställd anser att en uppsägning inte är sakligt grundad kan man således begära en ogiltigförklaring. Om en uppsägning ogiltigförklaras har arbetstagaren rätt att återfå sin tjänst och får också i detta fall rätt till skadestånd till följd av att uppsägningen varit felaktig. Om man inte kommer överens vid förhandlingar med arbetsgivaren kan det uppstå en tvist om uppsägningen varit sakligt grundad eller inte. Tvister i arbetsrätt kan handläggas i domstol eller genom skiljeförfarande.

Vi på Advokatfirman Två Lejon åtar oss uppdrag som ombud för arbetstagare som vill ogiltigförklara en uppsägning. Om du har blivit uppsagd och har några frågor om det så kontakta oss gärna.

Avskedande

Det som i vardagligt tal brukar kallas att sparka någon benämns inom arbetsrätten som ett avskedande. Det innebär att en arbetstagare omedelbart får lämna sin anställning utan föregående uppsägningstid. För att en arbetsgivare ska få avskeda någon krävs att arbetstagaren grovt ska ha åsidosatt sina åtaganden gentemot arbetsgivaren. Det är inte tillräckligt att skäl för uppsägning föreligger. Avskedande kan heller inte ske på grund av arbetsbrist.

Likt vad som gäller för uppsägningar ska ett avskedande vara sakligt motiverat. Skälen måste vara tillräckligt starka för att motivera att arbetstagarens anställning omedelbart ska upphöra. Om så inte är fallet kan arbetstagaren ogiltigförklara avskedandet och få skadestånd från sin arbetsgivare. Om man inte kommer överens vid förhandlingar med arbetsgivaren kan det uppstå en tvist om avskedandets giltighet. Tvister i arbetsrätt kan handläggas i domstol eller genom skiljeförfarande.

Vi på Advokatfirman Två Lejon åtar oss uppdrag som ombud för arbetstagare som vill ogiltigförklara ett avskedande. Om du har blivit avskedad och har några frågor om det så kontakta oss gärna.