Asyl- och migrationsrätt

Information om asyl- och migrationsrätt

Vi på Advokatfirman Två Lejon har stor erfarenhet av att företräda personer i asylmål och andra migrationsärenden och arbetar dagligen med dessa frågor. Ett migrationsärende är ofta väldigt betydelsefullt för den enskilde och det är därför viktigt att vända sig till en erfaren advokat eller jurist som du känner förtroende för och som är uppdaterad på området. Vi sköter kontakterna med migrationsverket, biträder vid utredningar, skriver inlagor och argumenterar för din sak samt hjälper till att överklaga. Vi ser även till att klienten får det stöd som behövs under hela processen med personliga möten där vi även bokar in en tolk som pratar klientens språk. Kontakta oss för rådgivning eller eventuella frågor om ett pågående eller kommande ärende.

Uppehållstillstånd

En person som vill bosätta sig i Sverige och som är medborgare i ett land utanför EU måste ansöka om uppehållstillstånd. Det finns flera olika skäl för att få uppehållstillstånd i Sverige, till exempel för att arbeta (arbetstillstånd) eller studera här, flytta till en familjemedlem eller för att söka skydd undan krig och förföljelse (asyl). Vi på Advokatfirman Två Lejon arbetar med alla typer av ärenden om uppehållstillstånd, även återkallande av uppehållstillstånd. Kontakta oss så hjälper vi dig att ta reda på om du har rätt till ett offentligt biträde eller om vi kan hjälpa dig på något annat sätt.

Kostnader

I vissa fall har personer som ansöker om uppehållstillstånd rätt till kostnadsfri juridisk hjälp. Migrationsverket förordnar biträden i ärenden som gäller asylsökande men också i andra migrationsärenden som myndigheten handlägger. Man får i så fall tillfälle att ange om man önskar något särskilt biträde. Sökanden kan då ange att man önskar ett biträde ifrån Advokatfirman Två Lejon så utser migrationsverket en av våra medarbetare.

Om du inte beviljas ett offentligt biträde eller inte får byta till den jurist eller advokat du önskar har du alltid rätt att på egen bekostnad anlita ett privat ombud i migrationsärenden. Vi åtar oss uppdrag såväl som offentligt biträde som privat ombud i alla typer av migrationsärenden.