Erik Holm

Erik har arbetat på Advokatfirman Två Lejon sedan januari 2017. Han har ett särskilt intresse för bevisvärdering och skrev sitt examensarbete om värdering av samverkande vittnesmål och betydelsen av beroendeförhållanden. Erik åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och privat försvarare. Vidare åtar sig Erik uppdrag som offentligt biträde i mål rörande LVU, LVM, LPT och LRV samt uppdrag inom migrationsärenden.

Rättsfall

Laserpekare II – NJA 2017 s. 157 – Högsta domstolen prövade om det är förenligt med legalitetsprincipen att i en straffbestämmelse hänvisa till en standard som inte är tillgänglig för var och en. I förevarande fall fann Högsta domstolen att lagstiftningen stred mot legalitetsprincipen med ansvarsfrihet som följd.

Kontaktuppgifter

Mobil: 073-407 84 80
E-mail: holm@2lejon.se