Erik Holm

Erik Holm har arbetat på Advokatfirman Två Lejon sedan januari 2017. Holm har ett särskilt intresse för bevisvärdering och skrev sitt examensarbete om värdering av samverkande vittnesmål och betydelsen av beroendeförhållanden. Holm åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och privat försvarare. Vidare åtar sig Holm uppdrag som offentligt biträde i mål rörande LVU, LVM, LPT och LRV samt uppdrag inom migrationsärenden.

Rättsfall

Laserpekaren II – NJA 2017 s. 157 – Högsta domstolen prövade om det är förenligt med legalitetsprincipen att i en straffbestämmelse hänvisa till en standard som inte är tillgänglig för var och en. I förevarande fall fann Högsta domstolen att lagstiftningen stred mot legalitetsprincipen med ansvarsfrihet som följd.

Kontaktuppgifter

Mobil: 073-407 84 80
E-mail: holm@2lejon.se