Erik Holm

Advokat Erik Holm har arbetat på Advokatfirman Två Lejon sedan januari 2017. Holm åtar sig uppdrag som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Vidare åtar sig Holm uppdrag som offentligt biträde i mål rörande LVU, LVM, LPT och LRV samt uppdrag inom migrationsärenden.

Rättsfall

Laserpekaren II – NJA 2017 s. 157 – Högsta domstolen prövade om det är förenligt med legalitetsprincipen att i en straffbestämmelse hänvisa till en standard som inte är tillgänglig för var och en. I förevarande fall fann Högsta domstolen att lagstiftningen stred mot legalitetsprincipen med ansvarsfrihet som följd.

Kontaktuppgifter

Mobil: 073-407 84 80
E-mail: holm@2lejon.se